Kvinnehelse

Kvinners helse i et livsløpsperspektiv

Kvinner har ulike helseutfordringer gjennom livet. Derfor har Sanitetskvinnene ulike tiltak rettet mot ulike aldersgrupper.

Blant jenter opp til 12 år fokuserer vi særlig på forebyggende helsearbeid knyttet til ernæring og fysisk aktivitet. Overfor tenåringsjenter har vi tiltak for å bedre unge jenters selvbilde og skape trygghet for egne valg samt aktiviteter som skal gi økt kunnskap om seksuell og reproduktiv helse.

Blant voksne kvinner er økt kunnskap om svangerskap, fødsel og barsel blant våre fokusområder, sammen med overgangsalder og forebygging av livsstilssykdommer.

Overfor seniorene arbeider vi for økt kunnskap om voksne og eldre kvinners helseplager. Samtidig vil vi synliggjøre kvinners betydning som ressurs i samfunnet og muligheten for en aktiv pensjonisttilværelse.


Fokus på kvinnehelse

Sanitetskvinnene arrangerer konferanser og temamøter med fokus på kvinnehelse der målgruppen er egne medlemmer og opinionen. Vi arrangerer også nasjonale konferanser for fagfolk der vi setter kvinnehelsespørsmål på dagsorden.Barn i krise

Onsdag 11 mars 2015 arrangerte sanitetskvinnene i Hedmark og Oppland et vellykket seminar med tittelen Barn i Krise Når barn blir utsatt for omsorgssvikt og/eller overgrep: Hvem gjør hva?

Cecilie L. Roverudseter, Barnevernleder i Odal Barneverntjeneste :
"Barnevernets rolle og ansvar"

Jon Gangdal, forfatter, foredragsholder og fjellklatrer: Om Christoffer-saken, Vågå-saken og andre saker der barn er blitt utsatt for vold og overgrep i norske hjem. Hvordan forstå og håndtere symptomer i tide? Hvordan balansere taushets- og opplysningsplikt? Hvordan etablere tverrfaglig samhandling?

Line Kathrine Lund
, overlege på barneavd., Elverum sykehus: " Sykehusets rolle og ansvar "